GDY PRZESTANĄ NAS BIĆ

by romskey

Zdarza się, że ten, którego bicia zaprzestano sam zaczynał przypieprzać. Powstała nawet teoria, mówiąca o tym, że samo domaganie się niebicia jest motywowane chęcią przypieprzania. Pozostanę powściągliwy wobec tej racji, choć w realiach polityczno-społecznych, nie raz zdarzało się, że np. klasa wykluczonych, która przeistaczała się w klasę średnią zaczynała nagle pałać sporą niechęcią do “nieudaczników z nizin”. Znamy, stara jak świat zasada “zapomniał wół jak cielęciem był” – tylko co z tego? Nieuzbrojony chce posiadać broń, a gdy wchodzi w jej posiadanie głosi, że nieposiadający broni nie powinni zbyt łatwo jej nabyć.

Byli działacze Solidarności (tej starej, wałęsowskiej) zapomnieli najwyraźniej o co walczyli. Ustawili się dziś w pierwszym szeregu świeżo upieczonych kapitalistów zainteresowanych cięciami socjalu i wyzdychaniem cholernej, bezużytecznej biedoty. Liznęli trochę ekonomii, biznesu, stali się ekspertami d/s rynku. Ich biznesy powstawały nierzadko dzięki ustawie Wilczka, gdy dziś twierdzą, że bardzo dobrze „że jest trudniej”, bo ludzie to złodzieje i kombinatorzy. Komu zresztą potrzebna konkurencja? Dobrze jest jak jest, „młode wilki” niech zmykają do Londynu i tam jątrzą.

Czy intencją i założycielskim mitem twórców oraz działaczy dawnej Solidarności było zdegenerowanie społeczeństwa, uziemienie go, ograniczenie rozwoju, sprowadzenie do roli krów dojnych? Intencje są ukryte a realia widoczne, dlatego takie pytanie ma sens. Być może było inaczej, czyli że odbiło ludziom po fakcie. Widząc idące za plecami młode pokolenie, bardziej bystre, kreatywne, przebojowe, trzeba było coś wymyślić bo szanse rywalizacji były kruche. Być może problemem leży w warstwie etycznej, zmieniającej się w zależności od punktu siedzenia?

Tak już na marginesie, zastanawiam się, czy osiągając jakiś cel (o ile samo myślenie o tym nie jest utopią) umożliwimy osiąganie podobnych celów potomnym, czy może z uwagi na ocieplenie podłoża własnego kupra, powiemy „po nas choćby potop”?

solid

A teraz pośmiejmy się:
21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4.
a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Reklamy